Facebook KTR VDH FCI
Khyunglung Ngulkhar
German
English
Spezialausstellung Klub Tibetskej Dogy Slowakei
September 23, 2018, Mosovce (Slovakia)
Amaruq-Chimo Dhangadi                     (Offene Klasse)             V1, CAC                 
Khyunglung Ngulkhar's Aranyani          (Championklasse)         V2, res. CAC
Nandari's Hridayesh                              (Veteranenklasse)          V1

Hridayesh hat alle Bedingungen für den Slowakischen Veteranenchampion und den Slowakischen Veteranen-Clubchampion erfüllt
Impressions